گلخانه خورشیدی

گلخانه

:

مشخصات یک گلخانه خوب، طبقه بندی گلخانه ها از نظر کاربرد، تجهیزات مهم گلخانه ای، اصول راه اندازی گلخانه و ...


1396/02/09[نمایش :13249][ ادامه ... ]

ساخت گلخانه

:

گلخانه ها شرایط بهینه افلیمی، برای رشد گیاهان را تامین میکند. در ساخت گلخانه ها کمتر باید به عادات و رسوم محلی و منطقه ای توجه کرد و باید...


1396/02/11[نمایش :28399][ ادامه ... ]

نیاز آبی محصول در گلخانه

:

در اغلب مناطق، آب آبیاری یک عامل محدود کننده و کم یاب است. بنابراین باید نیاز آبی محصول محاسبه شده، و سیستم های آبیاری به دقت طراحی شوند. داشتن اطلاعات در مورد ... 


1396/02/20[نمایش :16397][ ادامه ... ]